قوانین حامی

قوانین سامانه حامی

به نام خداونده بخشنده و مهربان قوانین سامانه حامی کاملا ساده و قابل فهم است در حامی شما فقط یک خریدار می باشید و یکی از مزایایی سامانه حامی حساب شدن شما به عنوان یک  حامی در سامانه می باشید و از پیشرفت سامانه شما به پاداش میرسید. قوانین سامانه حامی به شرح زیر می […]

ادامه مطلب