پیشرفت

  1. در حامی هر شخص هماننده قطره ای است که از جمع شدن قطره ها اقیانوسی از پیشرفت در زمینه های فرهنگی و اقتصادی در کشور پدید می آید. و هرشخص علاوه بر خرید اپلیکیشن تحت حمایت سامانه یک حامی محسوب می شود.