پیشرفت

در حامی هر شخص هماننده قطره ای است که از جمع شدن قطره ها اقیانوسی از پیشرفت در ضمینه های فرهنگی و اقتصادی در کشور پدید می آید. و هرشخص علاوه بر خرید اپلیکیشن تحت حمایت حامی یک سهام دار محسوب می شود.