پاداش

سودهی حامی کاملا ساده است. هر شخص با ثبت نام در سامانه و خرید اپلیکیشن صاحب پاداش از سودهی تمامی زمینه های که حامی در آن فعالیت می کند می شود .