اهداف

هدف اصلی سامانه حامی پیشرفت کشور در زمینه استارت آپ ها و فروش استارت آپ تحت حمایت سامانه است. حامی تحولی نو در زمینه تولید ملی و پیشرفت فناوری دیجیتال درکشور است.