امنیت

سامانه حامی از بالاترین سطح امنیتی استفاده میکند و تمام مشخصات هر شخص در سرورهای سازمان بایگانی شده است.